Standardy Ochrony Małoletnich

                                                                  Szkoła Podstawowa im. Margarethy Kamprad w Jarostach

Jarosty, ul. Leśna 14

97-310 Moszczenica

tel./fax 44 742 12 13; 782551500

e-mail jar_sp@wp.pl

www.spjarosty.moszczenica.eu

 

 

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH PRZED KRZYWDZENIEM

OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARGARETHY KAMPRAD W JAROSTACH

 

 

 

 

 

 

 

Podstawy prawne:

1.     Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej

2.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”

3.     Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw

4.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

5.     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

6.     Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

7.     Konwencja o Prawach Dziecka

8.     Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych

 

 

Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem pełnią funkcję dokumentu, który porządkuje procedury ochrony dzieci oraz przedstawia, w jaki sposób instytucja szkoły będzie je wdrażać, realizować, monitorować i ewaluować.

 

 

                                               PREAMBUŁA

 

Naczelną i niepodważalną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach są działania mające na celu dobro dziecka, ochronę jego godności i poszanowania jego praw. Każdy pracownik szkoły traktuje małoletniego z szacunkiem, dba o jego prawidłowy rozwój i uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracowników placówki przemocy wobec dziecka w jakiejkolwiek formie. Pracownicy szkoły, realizując te cele, działają w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych oraz własnych kompetencji, przestrzegając zarządzeń  i procedur określonych w niniejszym dokumencie. Zwiększanie wśród pracowników szkoły świadomości dotyczących zagrożeń pozwoli na efektywniejsze ich zapobieganie oraz tworzenie środowiska pozbawionego czynników mogących doprowadzić do naruszenia praw dziecka.

 

 

ROZDZIAŁ I

Objaśnienie terminów używanych w dokumencie Standardy Ochrony Małoletnich przed Krzywdzeniem

 1. Dziecko – dzieckiem jest każda osoba do momentu ukończenia 18. roku życia.
 2. Opiekun dziecka – osoba uprawniona do jego reprezentacji, w szczególności rodzic lub opiekun prawny a także rodzic zastępczy.
 3. Przemoc fizyczna – działanie wobec dziecka, które powoduje uraz fizyczny, np.: bicie go, szarpanie, popychanie, zadawanie bólu, grożenie, kopanie.
 4. Przemoc psychiczna – przewlekła, nie fizyczna, szkodliwa interakcja z dzieckiem obejmująca zarówno działanie, jak i zaniechanie, np.: niedostępność emocjonalna, ignorowanie potrzeb dziecka, zawstydzanie, upokarzanie, straszenie. Przemocą jest także nieodpowiednia socjalizacja lub narażanie dziecka na bycie świadkiem przemocy.
 5. Przemoc seksualna – podział na przemoc seksualną z dotykiem i bez dotyku – każda czynność seksualna podejmowana z dzieckiem poniżej 15. roku życia, m.in.: zachęcanie dziecka do rozbierania się, zachęcanie dziecka do wysyłania nagich zdjęć, dotykania           w miejsca intymne, zwracanie uwagi na intymne miejsca dziecka, zawstydzanie dziecka tematyką seksualną, grooming.
 6. Przemoc rówieśnicza – ze szczególnym uwzględnieniem formy przemocy online, np.: szydzenie z wyglądu, z choroby, z dysfunkcji, dysponowanie wizerunkiem bez zgody rówieśnika, namawianie do przestępstwa, wyśmiewanie, używanie przemocy fizycznej.
 7. Zaniedbanie – stałe/ciągłe niezaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka w tym potrzeb emocjonalnych, np.: zaniedbanie obszarów opieki zdrowotnej, edukacji, odżywiania czy zapewnienia bezpiecznych warunków życia.
 8. Zgoda rodzica dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców, jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować ich o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinno-opiekuńczy.
 9. Personel – każdy pracownik szkoły, bez względu na formę zatrudnienia w tym współpracownik, stażysta, wolontariusz, praktykant lub inna osoba, która z racji pełnionej funkcji lub zadań ma (nawet potencjalny) kontakt z dziećmi.
 10. Koordynator – osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły do sprawowania nadzoru nad realizacją standardów.
 11. Dane osobowe dziecka - wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka.
 12. Osoba odpowiedzialna za internet – to wyznaczony przez dyrektora szkoły pracownik sprawujący nadzór nad korzystaniem z internetu przez uczniów na terenie szkoły oraz nad bezpieczeństwem sieci.
 13. Zespół interwencyjny – powołany przez dyrektora szkoły zespół pracowników  w przypadku podejrzenia stosowania przemocy nad małoletnim lub w jego rodzinie.  W skład zespołu wchodzą: koordynator, wychowawca, pedagog szkolny, psycholog szkolny, personel medyczny a także inne osoby mające wiedzę na temat krzywdzenia dziecka.

 

 

ROZDZIAŁ II

Postanowienia ogólne

1.      Celem Standardów Ochrony Małoletnich jest:

1)  zwrócenie uwagi personelu szkoły, rodziców i podmiotów współpracujących na konieczność podejmowania wzmożonych działań na rzecz ochrony małoletnich uczniów przed krzywdzeniem;

2)    określenie zakresu obowiązków przedstawicieli szkoły w działaniach podejmowanych na rzecz ochrony uczniów przed krzywdzeniem;

3)      wypracowanie adekwatnej procedury do wykorzystania podczas interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletnich;

4)   wprowadzenie wzmożonej działalności profilaktyczno – wychowawczej w zakresie zapewnienia ochrony uczniów przed przemocą;

5)     przeszkolenie wszystkich pracowników w obszarze prawnego i społecznego obowiązku zawiadamiania instytucji o możliwości popełnienia przestępstwa, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw na szkodę małoletnich; w zakresie roli pracowników oświaty w przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz w zakresie rozpoznawania czynników ryzyka krzywdzenia dziecka;

6)    udostępnienie wszystkim pracownikom wykazu danych adresowych lokalnych placówek pomocowych, zajmujących się ochroną dzieci oraz zapewniających pomoc w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia i współpraca z tymi instytucjami (tj. ośrodek pomocy społecznej, dzielnicowy, centra pomocy dziecku, ośrodki wsparcia, organizacje pozarządowe, policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, placówki ochrony zdrowia);

7)      organizowanie działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania przemocy, w tym przy współpracy z instytucjami pozaszkolnymi (policja, straż miejska, organizacje pozarządowe i in.).

2.      Personel szkoły, w ramach wykonywanych obowiązków, posiada odpowiednią wiedzę, zwraca uwagę na czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka, monitoruje sytuację i dobrostan dziecka oraz stosuje zasady określone w standardach.

3.      Niedopuszczalne jest stosowanie przez personel wobec dziecka jakiejkolwiek formy przemocy.

4.      Ze standardami zapoznawany jest cały personel placówki, a także uczniowie i ich rodzice, zgodnie z procedurami określonymi w treści standardów.

5.      Dyrektor szkoły wyznacza pedagoga szkolnego jako koordynatora, czyli osobę odpowiedzialną za monitorowanie realizacji standardów, reagowanie na sygnały ich naruszenia, ewaluowanie i modyfikowanie zapisów standardów oraz prowadzenie rejestru interwencji i zgłoszeń.

6.      Za monitoring bezpieczeństwa urządzeń teleinformatycznych z dostępem do internetu, dyrektor szkoły czyni odpowiedzialnym nauczyciela informatyki.

7.      W przypadku podejrzenia, że życie dziecka jest zagrożone lub grozi mu ciężki uszczerbek na zdrowiu, należy niezwłocznie poinformować odpowiednie służby (policja, pogotowie ratunkowe), dzwoniąc pod numer 112 lub 998.

8.      Poinformowania służb dokonuje pracownik/współpracownik, który pierwszy powziął informację o zagrożeniu i następnie wypełnia kartę przebiegu interwencji stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego dokumentu.

 

ROZDZIAŁ III

Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki  do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności

1.      Standardem jest rekrutacja i przyjmowanie pracowników pedagogicznych (w tym wolontariuszy, stażystów, praktykantów) oraz niepedagogicznych, zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji. Pracodawca dąży do jak najlepszej weryfikacji kwalifikacji kandydata.

2.      W każdym przypadku szkoła musi posiadać dane pozwalające zidentyfikować osobę przez nią zatrudnioną (niezależnie od podstawy zatrudnienia) takie jak: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe osoby zatrudnianej.

3.      Zgodnie z art. 21 Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępstwami na tle seksualnym osoba zatrudniająca przed zawarciem umowy sprawdza kandydata  w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (rejestr z dostępem ograniczonym), w Centralnym Rejestrze Orzeczeń Dyscyplinarnych oraz w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze (dostęp: https://rps.ms.gov.pl,  po założeniu profilu placówki). Sprawdzenie w rejestrze sprawców dokumentuje się wydrukiem informacji zwrotnej wygenerowanej                        z Rejestru, a figurowanie w Rejestrze wyklucza możliwość zatrudnienia kandydata.

4.      Pracodawca jest zobowiązany do domagania się od osoby zatrudnianej lub od innej osoby (wolontariusza, praktykanta i in.) przed dopuszczeniem do wykonywania czynności z małoletnimi w szkole, zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189 a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

5.      Kandydat/kandydatka składa oświadczenia o posiadaniu przez niego/nią pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych; o niekaralności oraz o toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu.

6.      Jeżeli osoba posiada obywatelstwo inne niż polskie, przedkłada pracodawcy:

1)      informację z rejestru karnego państwa obywatelstwa  uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi, bądź informację z rejestru karnego, jeżeli prawo tego państwa nie przewiduje wydawania informacji dla w/w celów;

2)      pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenie o państwie/ach zamieszkiwania w ciągu ostatnich 20 lat innych niż Rzeczypospolita Polska  i państwo obywatelstwa;

3)      jeżeli mieszkała w innych państwach w ciągu 20 lat niż Rzeczypospolita Polska i państwo obywatelstwa, informację z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej  z kontaktami z dziećmi.

7.      Dopuszczalne jest przedłożenie przez kandydata pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenia, że prawo danego państwa nie przewiduje wydawania informacji o niekaralności i/lub nie prowadzi rejestru karnego oraz oświadczenia, że nie był(-a) w tym państwie prawomocnie skazany(-a).

8.      O zawieraniu oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia świadczy zawarta w ich treści klauzula „Jestem świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, która zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

9.      Oświadczenia, wydruki z rejestrów i zaświadczenia z KRK dołączane są do części A akt osobowych pracownika lub do dokumentacji wolontariusza/ praktykanta.  W przypadku danych z rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej 15 lat, wydała postanowienie       o wpisie w rejestrze, wystarczający jest wydruk strony internetowej, na której widnieje komunikat, że sprawdzana osoba nie figuruje w rejestrze.

10.  Dopuszcza się jednorazowe prowadzenie zajęć przez osoby z zewnątrz, które w momencie wejścia na teren szkoły wypełnią oświadczenia (załącznik nr 1  i załącznik nr 2). Dla bezpieczeństwa uczniów zajęcia prowadzone są w obecności pracownika szkoły.

11.  Osoby prowadzące dodatkowe zajęcia z uczniami w sposób cykliczny   i zorganizowany, a nie będące pracownikami szkoły, zobowiązane są dostarczyć komplet dokumentów opisanych w ust. 3 – 7.

12.  Osoby odbierające uczniów ze szkoły przebywają wyłącznie przy dyżurce lub w szatni oddziału przedszkolnego.

 

ROZDZIAŁ IV

Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia oraz za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego i wszczynanie procedury „Niebieskie Karty” a także zawiadamianie sądu opiekuńczego

 

 1. Dyrektor szkoły wyznacza pedagoga szkolnego na osobę odpowiedzialną za zbieranie informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę ucznia. Informacja o osobie odpowiedzialnej za składanie zawiadomień wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w szkole, w tym w pokoju nauczycielskim i sekretariacie. W uzasadnionych przypadkach koordynator powiadamia dyrektora szkoły o konieczności podjęcia dalszych działań. Dyrektor szkoły analizuje zebrane informacje i ewentualnie składa stosowne zawiadomienie na policję, do prokuratury, sądu karnego lub opiekuńczego.
 2. W przypadku przekazania przez personel placówki informacji, że dziecko może być krzywdzone, osoba ujawniająca informację dokonuje stosownego wpisu w zeszycie zdarzeń znajdującym się w sekretariacie szkoły, a następnie informację tę przekazuje osobie, o której mowa w ust. 1, która sporządza kartę dokumentowania zdarzeń. Dalsze postępowanie realizowane jest zgodnie z procedurami opisanymi w rozdziale VIII niniejszego dokumentu.
 3. Osobą odpowiedzialną za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty” (wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”) jest osoba wskazana w ust. 1, nauczyciel – wychowawca, nauczyciel znający sytuację domową małoletniego, pedagog szkolny lub psycholog szkolny.
 4. W przypadku ujawnienia zaniedbania przez rodziców, ich niewydolności wychowawczej właściwe jest zawiadomienie sądu rodzinnego celem wglądu w sytuację rodziny.
 5. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka albo osoby mu najbliższej, osoba ujawniająca zdarzenie bezzwłocznie dzwoni na numer alarmowy 112.
 6. Wszyscy pracownicy szkoły, którzy w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęli informację o krzywdzeniu ucznia lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, poza tymi informacjami, które przekazywane są uprawnionym instytucjom.

 

ROZDZIAŁ V

Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki,    a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich

 

1.      Podstawową zasadą relacji między małoletnimi a personelem szkoły jest działanie dla dobra ucznia, z poszanowaniem jego godności, z uwzględnieniem jego emocji i potrzeb oraz w jego najlepszym interesie.

2.      Personel działa wyłącznie w ramach obowiązującego prawa powszechnego, przepisów wewnętrznych szkoły oraz swoich uprawnień i kompetencji.

3.      Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi obowiązujące wszystkich pracowników (pedagogicznych i niepedagogicznych), stażystów, praktykantów  i wolontariuszy:

1)      utrzymywanie profesjonalnej relacji z uczniami i reagowanie względem nich w sposób niezagrażający, adekwatny do sytuacji i sprawiedliwy wobec innych uczniów;

2)      zwracanie się do uczniów po imieniu;

3)      zachowanie cierpliwości i szacunku w komunikacji z uczniami, podkreślające zrozumienie dla uczuć przeżywanych przez nich, nie wymuszające zwierzeń na siłę i okazujące zainteresowanie, wsparcie i gotowość do rozmowy;

4)      niepozostawianie dziecka bez wyjaśnienia swoich decyzji i motywów postępowania;

5)      używanie języka zrozumiałego dla uczniów i poprawnego pod względem reguł językowych;

6)      niezostawianie uczniowi nieograniczonej wolności, wyznaczanie jasnych granic w postępowaniu i oczekiwań, egzekwowanie konsekwencji za ich nieprzestrzeganie, uczenie, że odpowiedzialność jest po stronie ucznia, a konsekwencje wynikają z jego działania;

7)      reagowanie w sposób adekwatny do sytuacji i możliwości psychofizycznych ucznia, w tym dostosowanie poziomu komunikacji do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnego;

8)      uwzględnianie potrzeb ucznia oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów, w tym dostosowanie metod i form pracy dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ucznia niepełnosprawnego  i ucznia zdolnego;

9)      równe traktowanie uczniów bez względu na płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, status społeczny, kulturowy, religijny i światopogląd;

10)  fizyczny kontakt z uczniem możliwy jest tylko jako odpowiedź na realne potrzeby ucznia w danym momencie, podczas czynności samoobsługowych, wykonywania ćwiczeń w ramach zajęć z wychowania fizycznego oraz w sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia, z uwzględnieniem jego wieku, płci, kontekstu kulturowego i sytuacyjnego; na kontakt fizyczny (np. przytulenie) uczeń zawsze musi wyrazić zgodę;

11)  ustalanie reguł i zasad pracy w grupie, jasne określanie wymagań  i oczekiwań wobec ucznia, stanowcze reagowanie na zachowania niepożądane;

12)  udział personelu w doskonaleniu zawodowym w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec małoletnich, komunikacji interpersonalnej, diagnozy czynników ryzyka, świadczących o możliwości stosowania przemocy wobec małoletniego;

13)  kontakt z uczniami odbywa się wyłącznie w godzinach pracy szkoły  i dotyczy celów edukacyjnych lub wychowawczych, a jeśli istnieje potrzeba spotkania z uczniami poza godzinami pracy, należy poinformować o tym dyrektora szkoły i uzyskać zgodę rodziców małoletniego ucznia;

14)  jeśli uczeń i jego rodzice są osobami bliskimi wobec pracownika, zachowuje on poufność wszystkich informacji dotyczących innych uczniów.

4.      Każdy uczeń musi posiadać wiedzę, do kogo ma się zwrócić w przypadku poczucia krzywdy.

5.      W relacji personelu z małoletnimi uczniami niedopuszczalne jest w szczególności:

1)      stosowanie wobec ucznia przemocy w jakiejkolwiek formie, w tym stosowanie kar fizycznych (szarpanie, popychanie), wykorzystywanie relacji władzy lub przewagi fizycznej (przymuszanie, groźby);

2)      zastraszanie uczniów w celu uzyskania posłuszeństwa, szantaż emocjonalny;

3)      zawstydzanie, upokarzanie, lekceważenie i obrażanie uczniów;

4)      podnoszenie głosu, irytacja w wypowiedzi;

5)      przemoc słowna wobec uczniów (ubliżanie, wyśmiewanie), wywoływanie uczucia lęku;

6)      ocenianie postępowania rodziców dziecka w jego obecności;

7)      ujawnianie informacji wrażliwych (wizerunek, informacja o sytuacji rodzinnej, medycznej, prawnej itp.) dotyczących dziecka wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych uczniów;

8)      zachowywanie się w obecności uczniów w sposób niestosowny, np. poprzez używanie słów wulgarnych, czynienie obraźliwych uwag oraz nawiązywanie w wypowiedziach do atrakcyjności seksualnej;

9)      nawiązywanie z uczniem jakichkolwiek relacji romantycznych lub seksualnych ani składanie mu propozycji o nieodpowiednim charakterze, kierowanie do niego seksualnych komentarzy, żartów, gestów oraz udostępnianie uczniom treści erotycznych i pornograficznych, bez względu na ich formę;

10)  faworyzowanie uczniów;

11)  utrwalanie wizerunku dziecka (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych pracownika;

12)  proponowanie uczniom alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych substancji psychoaktywnych, spożywanie ich wspólnie z uczniami lub  w ich obecności;

13)  zapraszanie uczniów do swojego miejsca zamieszkania.

 

ROZDZIAŁ VI

 

Wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone

 

1.      Podstawową zasadą relacji między małoletnimi i między uczniami pełnoletnimi  i niepełnoletnimi jest działanie z szacunkiem, uwzględniające godność i potrzeby małoletnich.

2.      Standardem jest tworzenie atmosfery życia szkolnego, które promuje tolerancję i poczucie odpowiedzialności za swoje zachowanie.

3.      Uczniowie angażowani są w działania, w których mają możliwość aktywnego uczestniczenia, podejmowania współdziałania i rozwijania podejścia zespołowego, w tym kształtującego pozytywne relacje z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

4.      Niedozwolone jest w szczególności:

1)      stosowanie przemocy wobec jakiegokolwiek ucznia, w jakiejkolwiek formie, np. bicie, uderzanie, popychanie, opluwanie, kopanie, wymuszanie, nadużywanie swojej przewagi nad inną osobą, fizyczne zaczepki, rzucanie przedmiotami, zmuszanie innej osoby do podejmowania niewłaściwych działań;

2)      używanie wulgarnego, obraźliwego języka;

3)      plotki, drwiny, szydzenie z ofiary i zabieranie rzeczy stanowiących jej własność;

4)      upokarzanie, obrażanie, znieważanie, wyśmiewanie, poniżanie, przedrzeźnianie, szpiegowanie innych uczniów;

5)      zachowanie w sposób niestosowny, tj. używanie wulgarnych słów, gestów, żartów, kierowanie obraźliwych uwag, w tym o zabarwieniu seksualnym;

6)      stosowanie zastraszania i gróźb;

7)      utrwalanie wizerunku innych uczniów poprzez nagrywanie (również fonii) i fotografowanie bez uzyskania zgody zwłaszcza w sytuacjach intymnych, mogących zawstydzić;

8)      udostępnianie małoletnim substancji psychoaktywnych i używanie ich  w swoim otoczeniu;

9)      wyłudzanie pieniędzy lub innych rzeczy od uczniów, wysługiwanie się innymi uczniami w zamian za korzyści materialne;

10)  stwarzanie sytuacji niebezpiecznych w szkole, np. przynoszenie do szkoły ostrych narzędzi lub innych niebezpiecznych przedmiotów i substancji;

11)  niereagowanie na niewłaściwe zachowania kolegów, np. bicie, wyzywanie, dokuczanie;

12)  upublicznianie materiałów i fotografii bez zgody obecnych na nich osób.

 

ROZDZIAŁ VII

 

Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do internetu, procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci internet oraz utrwalonymi w innej formie

 

 1. W Gminie Moszczenica powołana jest komórka, która jest administratorem sieci szkolnych. Odpowiedzialna jest ona za instalowanie programów antywirusowych i zapór sieciowych w celu ochrony systemów przed atakami złośliwego oprogramowania i blokowania na komputerach szkolnych materiałów niedostosowanych do wieku.
 2. Szkoła ściśle współpracuje z wyżej wymienionym organem.
 3. Infrastruktura sieciowa szkoły zapewnia dostęp do internetu personelowi i uczniom, zarówno w czasie zajęć pod nadzorem pracownika szkoły, jak i poza nimi, na przeznaczonych do tego komputerach, znajdujących się w bibliotece / sali komputerowej / świetlicy.
 4. W przypadku użytkowania sprzętu z dostępem do internetu pod nadzorem pracownika szkoły, ma on obowiązek informowania uczniów o zasadach bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych i czuwania nad bezpiecznym korzystaniem z sieci podczas zajęć.
 5. W szkole prowadzone są cykliczne działania profilaktyczne z zakresu zasad bezpiecznego korzystania z internetu, a na jej terenie (gabinet pedagoga, biblioteka szkolna, sala informatyczna) dostępne są materiały edukacyjne z tego zakresu.
 6. Na terenie szkoły dostępna jest sieć wifi, zabezpieczona hasłem dostępu.
 7. W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści administrator sieci stara się ustalić, kto korzystał z komputera w czasie ich wprowadzenia, a swoje ustalenia przekazuje dyrektorowi szkoły, który organizuje dla dziecka rozmowę z psychologiem szkolnym lub pedagogiem szkolnym. Jeśli ten uzyska informację, że dziecko jest krzywdzone, podejmuje działania opisane w procedurze podejmowania interwencji.
 8. W Statucie szkoły znajdują się zapisy regulujące zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń multimedialnych na terenie placówki.
 9. Treści nielegalne lub niezgodne z regulaminem danej strony zgłaszane są administratorom strony.
 10. W szkole na początku roku szkolnego pozyskiwane są pisemne zgody rodziców i uczniów na publikację wizerunku uczniów na potrzeby dokumentacji fotograficznej działań podejmowanych przez placówkę. W miarę możliwości fotografowane są grupy uczniów, a nie pojedyncze osoby.
 11. Zdjęcia i nagrania nie są podpisywane informacjami identyfikującymi ucznia z imienia i nazwiska.
 12. Nośniki analogowe zawierające zdjęcia i nagrania uczniów są przechowywane   w zamkniętej na klucz szafce, a nośniki elektroniczne zawierające zdjęcia i nagrania są przechowywane w folderze chronionym z dostępem ograniczonym do osób uprawnionych przez instytucję u administratora sieci, przez okres wymagany przepisami prawa  o archiwizacji.
 13. Niedopuszczalne jest przechowywanie zdjęć i nagrań z wizerunkiem uczniów na nośnikach nieszyfrowanych lub mobilnych (telefonach komórkowych i pendrive).
 14. Na zajęciach włączone są  zagadnienia dezinformacji do tematów działalności profilaktycznej, w tym w ramach realizacji zajęć z informatyki, celem wspierania umiejętności medialnych.
 15. W szkole jest prowadzona kontrola mediów społecznościowych pod względem działań mających na celu ograniczenie rozpowszechniania fake newsów oraz sprawdzanie publikowanych w sieci treści.
 16. Podejmowane są działania mające na celu reagowanie na potencjalne zagrożenia – prostowanie informacji, zgłaszanie administratorowi strony, jeśli treści są nielegalne lub niezgodne z regulaminem.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Zasady i procedury podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia i krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego

 

 1. Procedury interwencji dla uczniów, będących świadkiem lub ofiarą przemocy rówieśniczej:

1)      należy jak najszybciej należy powiadomić dorosłego pracownika szkoły, zwłaszcza nauczyciela pełniącego dyżur, informując także o swoich podejrzeniach, że któryś z uczniów doznaje przemocy;

2)      osobie poszkodowanej powinno się okazać wsparcie poprzez życzliwe słowa, okazywanie empatii i wyrażanie dezaprobaty dla osób stosujących przemoc, absolutnie nie przyłączając się do dokuczania i rozpowszechniania hejtu;

3)      osoba przyjmująca zgłoszenie postępuje zgodnie z wytycznymi zawartymi  w standardach.

 1. Procedury interwencji podejmowanych przez personel szkoły:

1)      interweniujący pracownik musi zadbać o bezpieczeństwo ucznia i odseparować go od agresywnego ucznia, jeśli zdarzenie przemocowe trwa;

2)      ujawniający przemoc pracownik dokonuje wpisu do zeszytu zdarzeń celem przekazania jej osobie odpowiedzialnej za rejestrowanie zdarzeń i realizowanie standardów;

3)      o zdarzeniu poinformowany zostaje pedagog szkolny lub wychowawca klasy, który przeprowadza rozmowę z uczniami, a następnie kontaktuje się z ich rodzicami;

4)      w przypadku zdarzenia, w wyniku którego doszło do uszczerbku na zdrowiu, wykorzystania seksualnego i/lub innych zachowań wyczerpujących znamiona przestępstwa ściganego z urzędu, informowany jest dyrektor szkoły, który powiadamia policję (interwencyjnie, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie i/lub gdy rodzice odmawiają przyjazdu) lub sąd rodzinny (wysyła zawiadomienie o możliwości popełnienia czynu karalnego/ przestępstwa);

5)      w przypadku zdarzenia incydentalnego (popchnięcie, szturchnięcie, ośmieszenie, niestosowny komentarz) wychowawca klasy, pedagog szkolny lub psycholog szkolny wraz z uczniem i rodzicami opracowują działania naprawcze i rozważają zastosowanie kary statutowej. W przypadku kolejnego zdarzenia z udziałem tych samych osób, należy zastosować środek oddziaływania wychowawczego zgodnie ze Statutem szkoły lub powiadomić sąd rodzinny (postępowanie o demoralizację lub wgląd w sytuację rodzinną dziecka poniżej 10. roku życia).

 1. Przemoc domowa - krzywdzenie dziecka w rodzinie:

1)      w przypadku uzyskania przez pracownika szkoły podejrzenia, że uczeń jest krzywdzony lub zaniedbywany przez rodziców, ma on obowiązek przekazania tej informacji dyrektorowi szkoły oraz sporządzenia notatki służbowej. Oznakami przemocy mogą być dostrzeżone przez nauczycieli (zwłaszcza wychowania fizycznego) lub pielęgniarkę szkolną ślady pobicia, unikanie sytuacji odsłaniania ciała przy przebieraniu się, noszenie długich rękawów/nogawek bez względu na warunki pogodowe itp., ale też dostrzegalne zmiany w zachowaniu się ucznia, w tym sytuacji dydaktycznej (pogorszenie ocen, gorsza frekwencja);

2)      pedagog szkolny organizuje spotkanie z rodzicami ucznia, którego podejrzenie dotyczy, przekazując im uzyskane informacje, dostępne formy pomocy dla rodziny w kryzysie oraz w przypadku potwierdzenia zgłoszenia, o obowiązku zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia małoletniego do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja, sąd rodzinny, procedura „Niebieskie Karty”, ośrodek pomocy społecznej). Spotkanie jest protokołowane przez wychowawcę klasy;

3)      jeśli zgłoszenie potwierdziło się, a sprawcą jest jeden z rodziców, w obecności drugiego rodzica, innej osoby najbliższej dla małoletniego lub pełnoletniej osoby wskazanej przez małoletniego, wychowawca klasy/nauczyciel znający sytuację domową małoletniego/ pedagog szkolny lub psycholog szkolny wszczyna procedurę „Niebieskie Karty”, wypełniając formularz „Niebieska Karta – A”, a formularz „Niebieska Karta – B” przekazuje rodzicowi, osobie najbliższej lub pełnoletniej osobie wskazanej przez małoletniego. Wypełniony formularz „Niebieska Karta – A” szkoła niezwłocznie przekazuje przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  w terminie nie później niż 5 dni roboczych od wszczęcia procedury. Kopię wypełnionego formularza pozostawia się w szkole;

4)      dyrektor szkoły może poinformować pomoc społeczną, policję, prokuraturę lub sąd, w zależności od zdiagnozowanego typu przemocy, a dalszy tok postępowania leży w kompetencjach tej instytucji;

5)      całość podjętych działań dokumentowana jest w formie protokołów i notatek służbowych, które udostępnione są na żądanie instytucji prowadzącej postępowanie karne, tworzona jest także karta przebiegu interwencji;

6)      w sytuacji stwierdzenia, że zgłoszenie jest bezzasadne i nie dochodzi do krzywdzenia dziecka, dyrektor szkoły lub inna osoba uczestnicząca w spotkaniu, sporządza notatkę z zakończenia procedury, przy czym zlecone zostaje dalsze obserwowanie sytuacji ucznia.

7)      w przypadku braku współpracy ze strony rodziców, niewywiązywania się                         z założeń planu pomocy, unikania kontaktu z pracownikami szkoły, dyrektor szkoły pisemnie wnioskuje do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną, przekazując poczynione ustalenia;

8)      pedagog szkolny lub psycholog szkolny opracowuje plan wsparcia ucznia  w którym zawarte zostają wskazania dotyczące podjęcia przez szkołę działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa, oferowane uczniowi i jego rodzicom formy wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i informacje o skierowaniu ucznia/rodziny do specjalistów spoza szkoły;

9)      w przypadku, gdy uczeń doświadcza przemocy ze strony osoby najbliższej z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego i/lub zagrożone jest jego życie i zdrowie, powoływany jest przez dyrektora szkoły zespół interwencyjny, w skład którego wchodzi dyrektor szkoły, wychowawca klasy, pedagog szkolny, psycholog szkolny i pielęgniarka szkolna, zapewnia bezpieczeństwo uczniowi i odseparowuje go od rodzica podejrzanego o krzywdzenie, powiadamiając jednocześnie policję, w której kompetencjach leży dalsze postępowanie;

10)  opracowywany jest plan pomocy uczniowi zgodnie z wytycznymi i wzorem określonym w załączniku nr 5 do niniejszego dokumentu;

11)  w przypadku otrzymania wniosku o udzielenie informacji o uczniu od uprawnionej przepisami instytucji (sąd rodzinny, sąd karny, policja, ośrodek pomocy społecznej, zespół interdyscyplinarny, grupa diagnostyczno – pomocowa), dyrektor szkoły jest zobowiązany do przygotowania takiej informacji.

 1. Krzywdzenie ucznia przez pracownika szkoły:

1)      Pole tekstowe: PROCEDURY POSTĘPOWANIAosoba, która uzyskała informację, że uczeń jest krzywdzony przez pracownika szkoły, niezwłocznie przekazuje ją dyrektorowi szkoły, pedagogowi szkolnemu, psychologowi szkolnemu lub innej osobie wyznaczonej do zgłaszania incydentów wraz z wpisem do zeszytu zdarzeń;

2)      w przypadku, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie ucznia, niezwłocznie przez osobę ujawniającą krzywdzenie powiadamiana jest policja, a w zgłoszeniu podawane są dane osoby zgłaszającej, dane ucznia oraz dane osoby podejrzanej o krzywdzenie, a także wszystkie znane fakty w sprawie; osoba zawiadamiając w tej sytuacji wypełnia również kartę przebiegu interwencji;

3)      dyrektor szkoły natychmiast odsuwa pracownika od wszelkich form kontaktu z uczniami (nie tylko z pokrzywdzonym) do czasu wyjaśnienia sprawy i wzywa osobę, której dotyczy zgłoszenie na rozmowę wyjaśniającą, w której uczestniczy pedagog szkolny lub psycholog szkolny i wychowawca klasy, do której uczeń uczęszcza, protokołujący przebieg spotkania;

4)      jeżeli zgłoszono krzywdzenie ze strony pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego lub wychowawcy ucznia, osoba ta nie uczestniczy w spotkaniu,  o którym mowa w pkt. 3;

5)      jeżeli zgłoszono krzywdzenie ze strony dyrektora szkoły, działania interwencyjne prowadzi koordynator;

6)      podczas spotkania omówiona zostaje sytuacja dziecka i zasadność podejrzeń,  a także wypracowany zostaje sposób postępowania w tej sytuacji; w protokole ze spotkania zawarte zostają opracowane wnioski i postanowienia;

7)      w przypadku potwierdzenia podejrzeń dyrektor szkoły informuje o zdarzeniu rodziców ucznia krzywdzonego oraz pisemnie odpowiednie służby (policję/ prokuraturę), składając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa; opracowywany jest także plan wsparcia ucznia, z którym zapoznawany jest uczeń i jego rodzice;

8)      w przypadku ustalenia, że zachowania pracownika związane są np. ze stosowaniem krzyku w kierunku ucznia, albo niestosownych komentarzy, dyrektor szkoły przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z pracownikiem, a jeśli nie przyniesie ona skutków, podejmuje się kroki zgodne z Kodeksem pracy i innymi przepisami obowiązującego prawa.

 1. Pole tekstowe: PROCEDURY POSTĘPOWANIADziecko molestowane seksualnie:

1)      czyny zabronione i przepisy chroniące dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym to m.in.: art. 197 Kodeksu karnego – zgwałcenie, art. 198 Kodeksu karnego – wykorzystanie seksualne dziecka na skutek jego bezradności i/lub niepoczytalności, art. 199 Kodeksu karnego – nadużycie stosunku zależności dziecka od innej osoby lub wykorzystanie krytycznego położenia dziecka  w celach seksualnych, art. 200 Kodeksu karnego – kontakt seksualny z dzieckiem poniżej 15. roku życia, art. 200 a Kodeksu karnego – grooming (nawiązywanie z dzieckiem do 15. roku życia kontaktu przy użyciu nowych technologii w celu spotkania i nakłonienia dziecka do obcowania płciowego lub w celu produkowania bądź utrwalania treści o charakterze pornograficznym za pomocą groźby, wprowadzenia dziecka w błąd, wyzyskania błędu albo wykorzystania jego niezdolności do należytego pojmowania sytuacji, art. 202 § 3–5 Kodeksu karnego – pornografia z udziałem dzieci;

2)      w sytuacji podejrzenia, że małoletni uczeń został pokrzywdzony którymś z wymienionych wyżej przestępstw, dyrektor szkoły bezwzględnie zawiadamia organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę dziecka;

3)      zawiadomienie należy złożyć do instytucji właściwej ze względu na miejsce popełnienia przestępstwa;

4)      wcześniej należy zorganizować spotkanie z rodzicami, którego celem będzie poinformowanie o uzyskanych informacjach lub o zaobserwowanych zachowaniach i wypowiedziach ucznia wskazujących na doświadczenie wykorzystywania seksualnego, a także wskazanie rodzicom miejsc świadczących pomoc osobom pokrzywdzonych przestępstwem; rodziców należy poinformować o obowiązku podjęcia interwencji prawnej i wspólnie ustalić plan pomocy uczniowi (zapewnienie mu bezpieczeństwa, udzielenie szkolnej pomocy psychologiczno - pedagogicznej, ewentualne skierowanie do specjalistycznej placówki wsparcia);           

5)      w sytuacji podejrzenia, że sprawcą wykorzystywania seksualnego dziecka jest jego rodzic, do udziału w spotkaniu powinien być zaproszony rodzic niekrzywdzący.

6)      złożenie zawiadomienia powinno nastąpić nawet bez uzyskania zgody rodziców uczniów pokrzywdzonego; poinformowanie ich o działaniach instytucji zależy od woli instytucji składającej zawiadomienie.

 1. Przemoc w sieci, niebezpieczne treści: materiały pornograficzne, materiały promujące nienawiść, rasizm, ksenofobię, przemoc, zachowania autodestrukcyjne:

1)      w przypadku zgłoszenia o dostępie do treści nieodpowiednich, administrator sieci ustala okoliczności zdarzenia, podejmując próbę ustalenia sprawcy i świadków incydentu, a także zabezpiecza dowody, konfiguruje zabezpieczenia sieci szkolnej, by na nowo zablokować dostęp do niewłaściwych treści; z poczynionych ustaleń sporządza kartę przebiegu interwencji stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego dokumentu;

2)      jeśli treści niebezpieczne dotyczą osób niezwiązanych ze szkołą, dyrektor szkoły zgłasza zdarzenie odpowiednim służbom (sądowi rodzinnemu lub policji), przekazując zabezpieczone materiały;

3)      jeśli uczestnikami zdarzenia są uczniowie szkoły, ze sprawcą i ofiarą przeprowadzona jest rozmowa (oddzielnie) psychologa szkolnego lub pedagoga szkolnego na temat emocji, jakie może budzić materiał, do jakich zachowań zachęca, omówione zostają także konsekwencje zdarzenia wynikające ze złamania postanowień Statutu szkoły;

4)      powiadomieni zostają rodzice uczniów, których informuje się o poczynionych ustaleniach i dalszych działaniach szkoły (zastosowane kary statutowe/ środki oddziaływania wychowawczego, powiadomienie organów ścigania, wsparcie psychologiczno - pedagogiczne);

5)      współpraca z organami ścigania lub sądem rodzinnym obligatoryjnie musi zaistnieć w przypadku naruszenia zakazu rozpowszechniania materiałów pornograficznych z udziałem małoletniego (osoby poniżej 18. roku życia – art. 202 § 3 Kodeksu karnego) oraz treści propagujących publicznie faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych (art. 256 i art. 257 Kodeksu karnego).

 1. Naruszenie prywatności i ochrona wizerunku:

1)      informacja o zagrożeniu naruszeniem prywatności w szkole powinna zostać niezwłocznie przekazana administratorowi systemów informatycznych  i dyrektorowi szkoły, którzy niezwłocznie podejmują działania w celu zabezpieczenia danych i ograniczenia dalszego dostępu do informacji niejawnych;

2)      następnie należy ustalić okoliczności zdarzenia poprzez dokładne udokumentowanie pozyskanych informacji i skontaktować się z ekspertem do spraw bezpieczeństwa cyfrowego w organie prowadzącym szkołę;

3)      w przypadku poważniejszych zagrożeń i w sytuacji, gdy naruszenie prywatności jest spowodowane przez osoby spoza szkoły, dyrektor szkoły nawiązuje współpracę z organami ścigania;

4)      nauczyciel informatyki powiadamia osoby dotknięte zdarzeniem (których dane osobowe wyciekły) o sytuacji, by podjęły indywidualne środki zaradcze.

 1. Procedury postępowania w przypadku wystąpienia zjawiska cyberprzemocy wobec dziecka ze strony innego ucznia:

1)      uczeń, który stał się ofiarą lub świadkiem cyberprzemocy (wyśmiewania, poniżania uczestników społeczności szkolnej przy użyciu technologii cyfrowych, obraźliwych komentarzy, rozpowszechniania wizerunku, manipulowania zdjęciami itp.) na terenie szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych oraz podczas wycieczek szkolnych powinien zgłosić sytuację do wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego/psychologa szkolnego; zgłoszenia może dokonać także świadek cyberprzemocy, natomiast w przypadku gdy do cyberprzemocy doszło  w innych okolicznościach, decyzje o dalszym działaniu należą do rodziców ucznia.

2)      przedstawiciel personelu, do którego dotarła informacja, próbuje ustalić okoliczności zdarzenia, zebrać dowody w postaci zrzutów ekranu, wiadomości, komentarzy, zdjęć, adresów stron internetowych; zebrane materiały przekazywane są koordynatorowi;

3)      o zdarzeniu poinformowani zostają rodzice, którzy wspólnie z administratorem sieci i koordynatorem ustalają, czy sytuacja wymaga powiadomienia organów ścigania i czy odpowiedzialny za to będzie rodzic, czy szkoła;

4)      pedagog szkolny/psycholog szkolny udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej ofierze, wyjaśniając również rolę szkoły w przeciwdziałaniu zjawisku cyberprzemocy i kolejne etapy postępowania;

5)      pedagog szkolny lub psycholog szkolny powinien przeprowadzić rozmowę                 z uczniami, w wyniku której ustali, czy istnieją przesłanki do zgłoszenia sprawy do sądu rodzinnego lub policji (przestępstwa ścigane z urzędu), czy wystarczające będzie zastosowanie kar statutowych/ środków oddziaływania wychowawczego.

 1. Procedury postępowania w przypadku wystąpienia zjawiska cyberprzemocy wobec dziecka ze strony pracownika szkoły:

1)      przedstawiciel personelu, do którego dotarła informacja, próbuje ustalić okoliczności zdarzenia, zebrać dowody w postaci zrzutów ekranu, wiadomości, komentarzy, zdjęć, adresów stron internetowych; zebrane materiały przekazywane są koordynatorowi, który wypełnia kartę przebiegu interwencji – załącznik nr 4 do niniejszego dokumentu;

2)      informacja o zdarzeniu przekazywana jest do dyrektora szkoły, który podejmuje rozmowę ze wskazanym pracownikiem w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, w której uczestniczy pedagog szkolny lub psycholog szkolny   i wychowawca ucznia, protokołujący przebieg spotkania;

3)      jeżeli zgłoszono krzywdzenie ze strony pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego lub wychowawcy ucznia, osoba ta nie uczestniczy w spotkaniu;

4)      jeżeli zgłoszono krzywdzenie ze strony dyrektora szkoły, działania interwencyjne prowadzi koordynator;

5)      podczas spotkania omówiona zostaje sytuacja dziecka i zasadność podejrzeń,                   a także wypracowany zostaje sposób postępowania w tej sytuacji, natomiast                     w protokole ze spotkania zawarte zostają opracowane wnioski i postanowienia;

6)      w przypadku potwierdzenia podejrzeń informuje się o zdarzeniu rodziców ucznia poszkodowanego oraz - w zależności od kategorii zjawiska cyberprzemocy -  podejmuje się wobec sprawcy dalsze działania;

7)      opracowywany jest plan wsparcia ucznia poszkodowanego, z którym zapoznawany jest uczeń i jego rodzice.

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

 

Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia

 

 1. Celem planu wsparcia jest przede wszystkim:

1)      zainicjowanie działań interwencyjnych we współpracy z innymi instytucjami, jeśli istnieje taka konieczność;

2)      współpraca z rodzicami w celu powstrzymania krzywdzenia małoletniego                          i zapewnienie mu pomocy;

3)      diagnoza, czy konieczne jest podjęcie działań prawnych;

4)      objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną na terenie szkoły i pomocą specjalistyczną poza szkołą, jeśli zaistnieje taka konieczność.

 1. W ustalaniu planu wsparcia uczestniczy uczeń, jego rodzice, wychowawca i zespół specjalistów – każda z tych osób otrzymuje zadania do wykonania w określonym czasie.
 2. Działania monitoruje koordynator we współpracy ze specjalistami.
 3. Plan wsparcia uwzględnia:

1)      działania interwencyjne, mające na celu zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa,       w tym zgłoszone podejrzenie popełnienia przestępstwa zgłoszone do organów ścigania;

2)      formy wsparcia oferowane przez szkołę;

3)      zaproponowane formy specjalistycznej pomocy pozaszkolnej, jeśli istnieje taka potrzeba.

 1. Planem wsparcia należy objąć także rodzeństwo pokrzywdzonego ucznia, jeśli są uczniami szkoły.
 2. Plan wsparcia małoletniego funkcjonuje równolegle z podejmowanymi działaniami interwencyjnymi, a jego naczelną zasadą jest obserwacja ucznia, zapewnienie mu warunków do uzyskania wielospecjalistycznej pomocy, również pozaszkolnej, udzielanie wsparcia rodzicom i współpraca międzyinstytucjonalna.
 3. Plan wsparcia małoletniego ustalany jest również w sytuacji, gdy inicjatorem działań interwencyjnych jest inna instytucja (procedura „Niebieskie Karty”, uzyskanie informacji o krzywdzeniu od organów ścigania lub sądu itp., współpraca z ośrodkiem pomocy społecznej).
 4. W przypadku realizacji procedury „Niebieskie Karty” plan wsparcia małoletniego tożsamy jest z ustaleniami poczynionymi w grupie diagnostyczno – pomocowej.
 5. Do działań zaktywizowany powinien zostać rodzic „niekrzywdzący”, który współpracuje ze szkołą w celu powstrzymania sprawcy przemocy i zapewnienia dziecku pomocy pozaszkolnej. W przypadku krzywdzenia przez obojga rodziców, interwencja polega również na zawiadomieniu sądu rodzinnego i policji oraz działania względem rodziców,                   w tym sprawdzanie bezpieczeństwa domowników, leży w kompetencjach tych instytucji.
 6. Plan wsparcia małoletniego obejmuje różne formy pomocy, w tym prawną, psychologiczną, socjalną i medyczną, uwzględniając współpracę interdyscyplinarną                 w tym zakresie.
 7. Zadania pracowników szkoły wiążą się głównie z pomocą w realizowaniu przez ucznia zadań dydaktyczno – wychowawczych i budowaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami i personelem szkoły.
 8. Plan wsparcia małoletniego nie kończy się wraz z końcem procedury prawnej.

 

ROZDZIAŁ X

 

Zasady i sposób udostępniania personelowi, małoletnim i ich rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym standardów do zaznajomienia się z nimi i stosowania oraz zasady aktualizacji i przeglądu standardów

 

 1. Wszelkie procedury i dokumenty związane z wprowadzeniem standardów są udostępniane personelowi, małoletnim i ich rodzicom podczas zapoznawania i zobowiązania do stosowania (zgodnie z poniższymi zasadami), a następnie na żądanie w dowolnym momencie. Dokumenty te można również znaleźć na stronie internetowej szkoły pod adresem http://spjarosty.moszczenica.eu
 2. Wersja uproszczona standardów (dla małoletnich) dostępna jest na tablicach ogłoszeń,             w pokoju nauczycielskim, w gabinecie pedagoga i psychologa szkolnego oraz pracowniach szkolnych.
 3. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznać się ze standardami po zawarciu umowy                 o pracę, a fakt zapoznania się i przyjęcia do stosowania poświadcza podpisem na liście dostępnej w sekretariacie szkoły oraz poprzez złożenie do akt osobowych oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu. Pracownicy już zatrudnieni poświadczają zapoznanie się z treścią standardów w momencie wejścia ich      w życie.
 4. Rodzice/opiekunowie uczniów zapoznawani są ze standardami podczas zebrań z rodzicami, każdorazowo na początku roku szkolnego, przy czym pierwsze zapoznanie następuje niezwłocznie po opracowaniu i wprowadzeniu standardów, nie później niż                   w ciągu 30 dni. Zapoznanie się z wyżej wymienionymi dokumentami każda osoba potwierdza swoim podpisem, złożonym na oświadczeniu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu, dostarczonym do wychowawcy klasy, w przypadku nieobecności rodzica na zebraniu - w ciągu 7 dni od otrzymania.
 5. Uczniowie zapoznawani są ze standardami podczas zajęć z wychowawcą realizowanych we wrześniu każdego roku, przy czym pierwsze zapoznanie następuje niezwłocznie po opracowaniu i wprowadzeniu standardów, nie później niż w ciągu 30 dni. Za potwierdzenie faktu zaznajomienia się z dokumentami służy lista obecności na zajęciach, podczas których te procedury były omawiane. Uczniowie nieobecni potwierdzają fakt zapoznania się ze standardami niezwłocznie po powrocie do szkoły.
 6. Powołany przez dyrektora szkoły zespół w składzie: pedagog szkolny, pedagog specjalny i psycholog szkolny na bieżąco monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi zasadami ochrony dzieci, dokonując co najmniej raz do roku oceny standardów, by dostosować je do aktualnych potrzeb i obowiązujących przepisów. Wnioski z przeprowadzonej oceny są dokumentowane w formie notatek służbowych, a zmiany w standardach wprowadzane są aneksami.
 7. Zespół, o którym mowa w ust. 6, przeprowadza wśród pracowników, rodziców i uczniów minimum raz w roku ankietę monitorującą poziom realizacji standardów, której wzór został określony w załączniku nr 6 do niniejszego dokumentu, a następnie dokonuje analizy jakościowej i ilościowej badania ankietowego i sporządza na tej podstawie sprawozdanie z monitoringu, z którym zapoznaje wszystkich pracowników szkoły. Sprawozdanie przekazywane jest dyrektorowi szkoły.
 8. Monitoring i ewaluacja standardów prowadzona jest w oparciu o analizę dokumentacji wewnętrznej i korespondencji międzyinstytucjonalnej, przepisów prawa, obserwację, analizę ilościową i jakościową zgłoszeń, badania ankietowe, diagnozę czynników ryzyka                      i chroniących oraz konsultacje z organami szkoły.
 9. Wprowadzone zmiany w standardach zatwierdza i przedstawia pracownikom, rodzicom             i uczniom dyrektor szkoły.

 

ROZDZIAŁ XI

 

Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych

incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego

 

 1. Osoba, która powzięła informację o krzywdzeniu małoletniego, przekazuje ją koordynatorowi, jednocześnie dokonując wpisu w zeszycie zdarzeń, który znajduje się                   w sekretariacie szkoły.
 2. Koordynator podejmuje działanie zgodnie z procedurami, jednocześnie wypełniając kartę przebiegu interwencji, której wzór stanowi załącznik nr 4 niniejszego dokumentu.
 3. Zebrana dokumentacja przechowywana jest w zamkniętej szafie w sekretariacie do momentu ukończenia przez ucznia nauki w szkole.

 

ROZDZIAŁ XII

 

Przepisy końcowe

 

 1. Standardy wchodzą w życie z dniem ogłoszenia zarządzenia.
 2. Ogłoszenie następuje poprzez zamieszczenie standardów na stronie internetowej szkoły, wywieszenie na tablicy ogłoszeń, w salach lekcyjnych, w gabinecie pedagoga szkolnego, i psychologa szkolnego, również w wersji skróconej przeznaczonej dla małoletnich.

 

 

Pozostałe pliki

Standardy Ochrony Małoletnich Pobierz Rozmiar: 1,1 MB Liczba pobrań: 4

Instytucje pomocowe Pobierz Rozmiar: 20,5 KB Liczba pobrań: 0

Aktualności

WYCIECZKA

06.06.2024

Wizyta oddziału przedszkolnego na Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim

W miasteczku ruchu drogowego          Jak zachować się kiedy się zgubimy, jakie zasady panują na ulicy, jak zachować się kiedy policjant kieruje ruchem drogowym? - wszystko to dzieci z oddziału przedszkolnego SP Jarosty mogły dowiedzieć się podczas wycieczki do Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.           W środę (29.05.2024 r.) przedszkolaki z SP Jarosty odwiedziły Komendę Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim. W trakcie wycieczki najmłodsi mogli poznać technikę śledczą czyli daktyloskopię poprzez odciśnięcie swoich palców oraz ręki na specjalnym papierze, poszukać odcisków linii papilarnych na papierze za pomocą proszku magnetycznego. Na dzieci czekało również kreatywne miasteczko ruchu drogowego, gdzie ruchem sterował prawdziwy policjant. Do pojazdów można było wejść i wczuć się w rolę kierowcy lub pasażera wozu policyjnego, autobusu lub pojazdu osobowego. Przy okazji przedszkolaki dowiedziały się, kiedy policjant pokazuje, że jest światło czerwone, pomarańczowe, zielone. Wszystko odbywało się pod fachowym okiem aspirant Katarzyny Dębińskiej - policyjnego profilaktyka w Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Zwieńczeniem spotkania z policją była możliwość wejścia na prawdziwy motocykl policyjny, a także do radiowozu policyjnego. Panowie policjanci użyli nawet sygnału dźwiękowego, żeby nas pożegnać. Była to niesamowita frajda. Zdobyte informacje przydadzą nam się zwłaszcza przed nadchodzącymi wakacjami podczas, których wyruszamy na wakacje i stajemy się uczestnikami ruchu drogowego.  Organizatorem wycieczki była wychowawczyni oddziału przedszkolnego Pani Ewa Wiśniewska. Za opiekę nad dziećmi dziękuję Pani Annie Banaszczyk. Za pomoc w realizacji i pomysł na wycieczkę: Pani Paulinie Trochimiak. Serdeczne podziękowanie za cierpliwość i podejście do dzieci Pani aspirant Katarzynie Dębińskiej.  

Czytaj więcej...
WYCIECZKA

06.06.2024

Wyjazd oddziału przedszkolnego do Muzeum Mini Lodów

Lodowe desery na Dzień Dziecka         Są kolorowe, z posypką, ich smak jest wyjątkowo orzeźwiający, amatorów lodów, bo o nich mowa nie brakuje w żadnym przedziale wiekowym. Jeśli już świętować Dzień Dziecka to na całego, a najsmaczniej to w nietuzinkowym Muzeum Mini Lodów położonym w malowniczym Rynku Trybunalskim będącym wizytówką Piotrkowa Trybunalskiego. Tak też świętowały swój dzień przedszkolaki z SP Jarosty.  

         Lody to przysmak, który skusi nie jednego łasucha, a dla dzieci jest rarytasem bez, którego nie wyobrażają sobie życia. Aby dowiedzieć się nieco więcej na ich temat, mali badacze świata wybrali się do Mini Muzeum Lodów znajdującego się w Piotrkowie Trybunalskim. Tam Pani Blanka Strzelczyk pomogła nam nie tylko zrozumieć skąd pochodzą lody, ale wraz z nami w ramach warsztatów w tworzeniu lodów, wyczarowała dla małych łasuchów słodkie mini deserki z lodami i przepysznymi, kolorowymi żelkami. Później usłyszeliśmy ciekawe historyczne dane i anegdoty o lodach. A jak to z tymi lodami było? Ludzie już od starożytnych czasów tworzyli lody, najpierw były one prymitywne, bo tworzone ze śniegu. Jak podają źródła „współczesne lody trafiły do Europy prawdopodobnie dzięki Marco Polo. Jak głosi legenda wenecki podróżnik wykradł tajną recepturę podczas jednej z podróży po Chinach i sprzedał weneckim cukiernikom. Jednym z pierwszych miejsc w Europie, które zaczęły serwować lody dla szerokiego odbiorcy, choć wciąż dla elit w XVII w. była lodziarnia Cafe Procope we Francji”. A jak to wyglądało w Piotrkowie Trybunalskim? W Piotrkowie wedle źródeł historycznych mrożony przysmak sprzedawał stary Lejzerowicz. Umieszczał bryłę lodów wraz z zanurzonymi w niej rodzynkami, migdałami na stoliku, a następnie toporkiem odcinał ten kremowy przysmak żydowskim dzieciom za przysłowiowy grosz. W Piotrkowie za sprawą lodów zasłynął też „wielki i brodaty chłop rosyjski - sacharmarożnikow”, który chodził po mieście z blaszanych bańkami wypełnionymi śmietankowymi i czekoladowymi lodami. Do kupna lodów zachęcał wszystkich przeraźliwie krzycząc, stąd jego porównanie do „koguta”.

        Dopiero PRL przyniósł takie lody, jak produkowane fabrycznie Pingwiny czy lody Calypso i Bambino. Obecnie możemy wybierać najrozmaitsze lody. Obdarzeni taką dawką wiedzy historycznej przeszliśmy do zwiedzania muzeum, oglądając pierwszą maszynę do tworzenia lodów oraz inne ciekawe eksponaty związane z produkcją lub konsumpcją lodów. Pełni wrażeń odetchnęliśmy na piotrkowskiej starówce i wróciliśmy do szkoły.

 

Organizatorką wycieczki była wychowawczyni oddziału przedszkolnego Pani Ewa Wiśniewska. Za pomoc w opiece nad dziećmi dziękuję Pani Annie Banaszczyk.         

Czytaj więcej...
konsultacje

29.05.2024

Konsultacje

KONSULTACJE NAUCZYCIELI Z RODZICAMI ODBĘDĄ SIĘ 3 CZERWCA 2024 R. (PONIEDZIAŁEK) W GODZ. 15.00 – 16.00  

Czytaj więcej...
akademia

29.05.2024

Akademia na Dzień Matki

Święto Mamy      Jedyna, wyjątkowa, troskliwa, kochająca, najczulsza, znajdująca rozwiązanie na każdy problem, dająca się wypłakać na swoim ramieniu, zawsze uśmiechnięta, będąca „lekiem na całe zło” - Mama. To słowo jest najdroższe dla każdego człowieka bez wyjątku na wiek, płeć czy poglądy. W wyjątkowym dniu dla każdej matki oddział przedszkolny, IA, IB oddały hołd wszystkich mamom za pośrednictwem artystycznego przedstawienia, dziękując im za ciepło, serdeczność, niekończące się wsparcie i bezwarunkową, matczyną miłość. 

     Dość nietypowo, bo wcześniej 24 maja 2024 r. czyli w piątek o godz. 15.00 powitaliśmy nasze kochane mamusie na akademii z okazji ich nadchodzącego święta. Nie zbrakło pięknych recytacji poruszających i wysławiających rolę matki w dzisiejszym świecie, która zawsze „pochyla się nad rozpalonym gorączką, majaczącym dzieckiem”, jej serce „przepełnione jest wdzięcznością”, jest gospodynią, kucharką, nauczycielką, przyjaciółką, żoną, matką, bizneswomen w jednym. To ona w końcu, jak brzmiało motto naszego przedstawienia, „jest kawałkiem, który trzyma nas razem”. To dzięki niej cała rodzina trzyma się razem. Każda mama nie pozwala żadnemu członkowi rodziny zbytnio się oddalić, łączy wszystkich niewidzialną nitką w całość.

      Oprócz słowa mówionego, Dzień Matki świętowaliśmy bardzo tanecznie, oddział przedszkolny zaprezentował „Taniec stokrotek”, natomiast IA - taniec współczesny - latino. W wyjątkowo bajeczny świat wprowadziła wszystkie mamy klasa IB. Nie zabrakło wilka, Czerwonego Kapturka oraz ukochanej mamy, która przestrzega swe dziecko przed niebezpieczeństwem czyli baśniowego ujęcia roli matki według Braci Grimm za sprawą „Czerwonego Kapturka”. Wiersze, inscenizacje, układy taneczne przeplatały się w piękne i wyjątkowe, bo płynące z dziecięcych serc podziękowanie i wyrażenie bezgranicznej miłości jaką darzymy wszystkiej najukochańsze Mamy.

 

Mama to miękkie ręce. Mama to melodyjny głos, to chuchanie na uderzone miejsce. Mama to samo dobro i sama przyjemność. Coś, co dobrze jest mieć w każdej chwili życia koło siebie, dookoła siebie, gdzieś na horyzoncie” - „Ziele na kraterze”, Melchior Wańkowicz

 

Organizatorkami przedstawienia były: Pani Elżbieta Ogrodniczak-Kozłowska, Pani Urszula Pielużek, Pani Ewa Wiśniewska, Pani Monika Robert oraz Pani Agnieszka Gandziarowska. Serdeczne podziękowania dla Pana Henryka Kawnika i Pani Urbańczyk za pomoc przy rozłożeniu i złożeniu stolików potrzebnych do poczęstunku.           

Czytaj więcej...
ogloszenie

29.05.2024

Ogłoszenie!

30 maja 2024 r. (czwartek) – Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od pracy    31 maja 2014 r. (piątek) - dzień wolny od zajęć odpracowany festynem rodzinnym. W tym dniu szkoła jest nieczynna.

Czytaj więcej...
WYCIECZKA

29.05.2024

Wycieczka do Torunia klas Ib i II

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka