Procedury bezpieczeństwa

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr  14/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad

w Jarostach

z dnia 31 sierpnia 2021 roku

 

 

PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARGARETHY KAMPRAD W JAROSTACH
W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).                 
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1166).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195.).
 6. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 r.

§ 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsze procedury określają zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników szkoły oraz rodziców i uczniów uczęszczających do tej placówki.

2.      Celem procedur jest:

1)      zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19;

2)      umożliwienie uczniom udziału w zajęciach dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych i specjalistycznych organizowanych na terenie szkoły,

3)      funkcjonowanie pracy szkoły w trybie stacjonarnym w warunkach reżimu sanitarnego.

 1. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwalają w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.

 

§ 2.

PRACA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARGARETHY KAMPRAD  W JAROSTACH W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 1. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie  uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub  chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2 C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe) oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Wytyczne, o których mowa w ust. 1, dotyczą również wszystkich pracowników szkoły.
 3. Rekomenduje się szczepienia dla pracowników szkoły oraz uczniów w wieku 12 – 15 lat (uczniowie oddziałów VI – VIII).
 4. Rekomenduje się, w miarę możliwości, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
 5. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekcji rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.
 6. Każda osoba wchodząca do szkoły ma obowiązek dezynfekcji /umycia wodą i mydłem rąk oraz zasłaniania nosa i ust.
 7. Nad spełnianiem obowiązku, o którym mowa w ust. 6, czuwają pracownicy szkoły przebywający na dyżurce szkolnej.

8.      Jeżeli dziecko wykazuje oznaki choroby, pracownik szkoły ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i informuje rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie;

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego uczniowie w szkole mogą przebywać zgodnie z planem zajęć edukacyjnych.
 2. Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie, których oboje rodzice pracują i nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki po zakończonych zajęciach szkolnych.
 3. Biblioteka szkolna  pracuje zgodnie z regulaminem o podwyższonym reżimie sanitarnym, który uwzględnia zasady zachowania koniecznego okresu 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów w niej przechowywanych.
 4. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 5. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

14.  Opiekunowie uczniów nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły.

15.  Opiekunowie uczniów klasy I odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły na parterze budynku jedynie w miesiącu wrześniu, zachowując następujące zasady:

1)      1 opiekun z dzieckiem/dziećmi;

2)      zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi minimum 1,5 m;

3)      zachowania dystansu od pracowników szkoły minimum 1,5 m;

4)      dezynfekcja rąk;

5)      osłona ust i nosa za pomocą maseczki;

6)      używanie rękawiczek jednorazowych.

16.  Opiekunowie uczniów oddziału przedszkolnego przyprowadzają i odbierają dzieci z szatni oddziału przedszkolnego, zachowując zasady reżimu sanitarnego, o których mowa  w ust. 15 pkt 1 – 6.

17.  W szatni oddziału przedszkolnego może przebywać wyłącznie 1 opiekun z dzieckiem równocześnie.

18.  Rodzice uczniów oddziału przedszkolnego nie mogą wchodzić do pomieszczenia sali dydaktycznej.

19.  O fakcie przybycia w celu odebrania ucznia oddziału przedszkolnego rodzice informują za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych.                     

20.  Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej).

21.  Osoby, o których mowa w ust. 20, są zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły.

22.  Opiekunowie oczekujący na dzieci do czasu zakończenia przez nie zajęć edukacyjnych przebywają na zewnątrz budynku.

23.  Nie przewiduje się wynajmu sali gimnastycznej podmiotom zewnętrznym.

24.  W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączki, kaszlu, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium) i niezwłocznie powiadomić opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym środkiem transportu.

25.  W celu zapewnienia sposobów szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami uczniów, wszyscy rodzice są zobowiązani do uaktualnienia swoich numerów telefonów i adresów e-mail.

26.  W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

27.  Przedmioty i sprzęty dydaktyczne, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować, zostają usunięte z sal lekcyjnych.

28.  Przybory i sprzęty do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.), wykorzystywane podczas zajęć, podlegają dezynfekcji po każdorazowym użyciu przez jedną grupę uczniów.

29.  Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć znajdują się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.

30.  Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami między sobą.

31.  Uczniowie nie mogą zabierać ze sobą do szkoły przedmiotów niepotrzebnych.

32.  Ograniczenie, o którym mowa w ust. 31, nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.

33.  W sytuacji, o której mowa w ust. 32, należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka są zobowiązani do zadbania  o regularne czyszczenie, pranie lub dezynfekcję zabawek i przedmiotów.

34.  Po każdych zajęciach w sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte detergentem lub zdezynfekowane.

35.  Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

36.  Sale lekcyjne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć oraz w dni wolne od zajęć lekcyjnych.

37.  Nauczyciele w oddziałach I – III mogą organizować przerwy dla uczniów   w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 minut.

38.  Zajęcia lekcyjne, w miarę możliwości, należy przeprowadzać na świeżym powietrzu, korzystając z altany dydaktycznej, boiska szkolnego i placu zabaw.

39.  Należy organizować wyjścia w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu społecznego oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej, unikać zaś wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwi zachowanie dystansu społecznego.

40.  Po każdej zmianie sali lekcyjnej grupy uczniów pomieszczenie jest dezynfekowane.

41.  Uczniowie są zobowiązani do dezynfekcji/mycia rąk wodą z mydłem  przed każdym wejściem na zajęcia lekcyjne do sali edukacyjnej.

42.  Nadzór nad dezynfekcją, o której mowa w ust. 41, sprawuje nauczyciel, który przeprowadza zajęcia edukacyjne z danym oddziałem.

43.  Zajęcia świetlicowe odbywają się w pomieszczeniu świetlicy szkolnej, a także  w innych salach dydaktycznych.

44.  Świetlicę należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

45.  Do regulaminów pracowni przedmiotowych, świetlicy, biblioteki i innych pomieszczeń, w których przebywają uczniowie, należy wprowadzić zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.

46.  Na przerwach i w innych miejscach w szkole, w których nie ma możliwości zachowania dystansu, wszystkich uczniów i pracowników szkoły obowiązują maseczki.

47.  W celu monitorowania sytuacji, o której mowa w ust. 46, zwiększa się liczbę nauczycieli pełniących dyżur podczas przerw śródlekcyjnych.

48.  W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, należy - w miarę możliwości – zachować bezpieczną odległość między stolikiem nauczyciela   a ławkami uczniów oraz ograniczyć przemieszczanie się nauczyciela w sali lekcyjnej.

49.  Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w szkole w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekunów.

50.  Pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do ograniczenia kontaktów   z uczniami oraz nauczycielami do niezbędnego minimum.

51.  Przy wejściu głównym do szkoły znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

52.  W szkole prowadzi się nadzór nad codziennymi pracami porządkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach   i pomieszczeniach przeznaczonych do spożywania posiłków, klawiatur, włączników po każdej zmianie grupy uczniów.

53.  Nadzór nad czynnościami, o których mowa w ust. 52, sprawuje kierownik gospodarczy szkoły.

54.  Przeprowadzając dezynfekcję  należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

55.  Wydawanie posiłków w szkole odbywa się na zasadzie zmianowości:

1)      pierwsza przerwa obiadowa dla uczniów oddziałów I – III trwa od godz. 11.15 do 11.35;

2)      druga przerwa obiadowa dla uczniów oddziałów IV – VIII trwa od godz. 12.20 do godz. 12.40;

3)      przerwa obiadowa dla uczniów oddziału przedszkolnego trwa do godz. 11.50 do godz. 12.05

56.  Organizacja przerw śniadaniowych:

1)      przerwa śniadaniowa dla uczniów oddziału I  - 8.15 – 8.25;

2)      przerwa śniadaniowa dla uczniów oddziału II – 8.30 – 8.40;

3)      przerwa śniadaniowa dla uczniów oddziału III – 8.45 – 8.55;

4)      przerwa śniadaniowa dla uczniów oddziału przedszkolnego – 9.00 – 9.15

5)      przerwa śniadaniowa dla uczniów oddziałów IV – VIII – 9.25 – 9.35

 1. Dzieci spożywają posiłki w stołówce szkolnej z zachowaniem odpowiedniej odległości lub reżimu sanitarnego.
 2. Uczniowie mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu.
 3. Posiłki, o których mowa w ust. 58, mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 4. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.
 5. Przed i po posiłkach stoliki i  krzesła są dokładnie myte lub dezynfekowane.
 6. Po każdym posiłku pomieszczenie stołówki szkolnej jest dezynfekowane i wietrzone.

63.  W pomieszczeniu przeznaczonym na spożywanie posiłków zabrania się samoobsługi.

64.  Dania i produkty oraz sztućce są podawane przez osoby do tego wyznaczone.

65.  Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu,   w temperaturze minimum 60 0C lub wyparzane.

§ 3.

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące  w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji.
 3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 4. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje  o odpowiedzialności za podjętą decyzję, związaną z wysłaniem dziecka do placówki.
 5. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika.
 6. Wyposaża  pomieszczenie, o którym mowa w ust. 5, w zestaw ochronny.
 7. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.
 8. Zapewnia, aby przy wejściu do szkoły umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk oraz kosz na odpady komunalne, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci, a przy dozownikach z płynem – instrukcje do dezynfekcji rąk.
 9. Informuje o bezwzględnej konieczności dezynfekcji i mycia rąk (przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki /w trakcie pracy ) płynem do dezynfekcji rąk według instrukcji.
 10. Zapewnia, aby w pomieszczeniach wisiały instrukcje, jak zdejmować rękawiczki jednorazowe oraz zakładać i zdejmować maseczkę ochronną oraz kosz na zużyte rękawiczki (opróżniany oraz dezynfekowany według potrzeb).
 11. Jest odpowiedzialny za organizację szczepień dla chętnych uczniów i ich rodziców.

§ 4.

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 1. Do pracy przychodzą osoby zdrowe bez objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  w warunkach domowych.
 2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.
 3. Do budynku wszyscy pracownicy oddelegowani do pracy wchodzą i wychodzą wejściem głównym,
 4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z placówki/w trakcie pracy często odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk i myją ręce zgodnie z instrukcją.
 5. Pracownicy/nauczyciele nie przemieszczają się zbędnie po placówce.
 6. Nauczyciele pracują według ustalonego harmonogramu, prowadząc działania dydaktyczno - opiekuńczo – wychowawcze oraz:

1)      przypominaj dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone;

2)      komunikaty przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku;

3)      instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk;

4)      przypominają i dają przykład; zwracają uwagę, aby dzieci często  i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu  z toalety;

5)      unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu;

6)      posiadają aktualne numery telefonów do szybkiego kontaktu z rodzicami;

7)      zachowują dystans społeczny między sobą i dziećmi wynoszący 1,5 m.

 1. W przypadku przejścia szkoły w tryb kształcenia na odległość, wykonują swoją pracę w trybie zdalnym, w budynku szkoły, z wyjątkiem osób przebywających na kwarantannie, którzy mogą pracę zdalną wykonywać w domu.
 2. Nauczyciele mają obowiązek prowadzenia nauki w trybie zdalnym dla uczniów przebywających na kwarantannie lub uczniów, którym stan zdrowia nie pozwala na kształcenie w trybie stacjonarnym.

9.      Personel obsługowy – woźne:

1)      usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki, dywany;

2)      systematycznie dezynfekują przybory sportowe wykorzystywane do zajęć, np. piłki, skakanki, obręcze;

3)      wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych;

4)      dezynfekują miejsca spożywania posiłku przez dzieci;

5)      dezynfekują powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, klawiatury  i ekrany komputerów, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł  i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów;

6)      sprzątają i dezynfekują pomieszczenia w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19.

 

§ 5.

OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 1. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w szkole, podpisują właściwe dokumenty przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły.
 2. Rodzice przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.
 3. Przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko- bez objawów chorobowych, które nie miało świadomego kontaktu: z osobą chorą na koronawirusa, z osobą będącą                      w izolacji, z osobą przebywającą na kwarantannie.
 4. Rodzice stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało.
 5. Rodzice zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i ze szkoły.
 6. Z chwilą wejścia do placówki uczeń przebywa w maseczce do momentu zajęcia ustalonego mu miejsca w sali.
 7. Przed przyprowadzeniem dziecka do placówki rodzice zobowiązani są do zmierzenia dziecku temperatury.
 8. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37,2 C dziecko pozostawiają w domu.
 9. Rodzice wyjaśniają uczniowi, że nie może zabrać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 10. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.
 11. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 12. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z placówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk, według instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach  w placówce.
 13. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu do kontaktu  i natychmiastowego odbierania telefonów ze szkoły.
 14. Jeżeli u dziecka, które przebywało w szkole lub któregoś z członków jego rodziny, potwierdzono wystąpienie zakażenia wirusem COVID-19, rodzic ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym dyrektora placówki.
 15. Rodzice/opiekunowie ucznia mają prawo wystąpić z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły o nauczanie zdalne dla ucznia przebywającego na kwarantannie lub dla ucznia, któremu stan zdrowia nie pozwala na uczęszczanie na zajęcia w trybie stacjonarnym (wymagane stosowne zaświadczenie).

§ 6.

POSTĘPOWANIE NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

1.      Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, gorączkę, a czasem objawy tzw. „jelitówki”):

1)      nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji;

2)      pracownik sekretariatu bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji;

3)      wyznaczony przez dyrektora szkoły pracownik bezzwłocznie zabezpiecza się w: przyłbicę, fartuch ochronny z długimi rękawami, półmaskę i rękawiczki, po czym zakłada dziecku maseczkę;

4)      pracownik bezzwłocznie odizolowuje dziecko do tzw. IZOLATORIUM – wyznaczonego pomieszczenia (do sali izolacji);

5)      pozostaje z dzieckiem, utrzymując min. 2 m odległości;

6)      dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną; w razie złego stanu dziecka dzwoni pod nr 112;

7)      po otrzymaniu od pracowników szkoły informacji o stanie zdrowia dziecka, rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka ze szkoły w ciągu 30 minut.

 1. Pracownik szkoły, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID19 (duszności, kaszel, gorączkę):

1)      zgłasza ten fakt dyrektorowi szkoły i niezwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia izolacji;

2)      dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki;

3)      dyrektor bezzwłocznie zawiadamia powiatową stację sanitarno – epidemiologiczną, która podejmuje dalsze kroki bezpieczeństwa;

4)      po zakończonej interwencji, nie dotykając twarzy, należy umyć ręce wodą z mydłem, stosując zasady prawidłowego mycia rąk, a następnie zdezynfekować je alkoholowym środkiem do dezynfekcji skóry;

5)      zdezynfekowane zostają wszystkie pomieszczenia i sprzęty, z którymi miała kontakt osoba podejrzana o zakażenie wirusem;

6)      we wszystkich czynnościach należy stosować jak najmniej kontaktu bezpośredniego oraz unikać udziału pozostałych pracowników.

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 1 września 2021 r. i obowiązują do odwołania.
 2. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków nie pozwolą w 100 % wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.
 3. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażenia COVID - 19.

                                                                                                         

                                                                                                         ……………………………………….

                                                                                                 (pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

 

 

Aktualności

sąd

11.10.2021

Wycieczka do Sądu

5 X 2021 r. uczniowie kl. VIII A zwiedzili wybudowany na początku XX w. zabytkowy gmach Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Zachwyt wzbudziła neoklasycystyczna architektura budynku z ozdobionymi elewacjami. W Sali Macocha zebrani mieli okazję poznać historię Kacpra Macocha, znanego jako ojciec Damazy – zakonnik paulin z Częstochowy, który ograbił dla swej ukochanej koronowany obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i skarbiec na Jasnej Górze. Młodzież podziwiała Salę Tradycji Sądownictwa im. St. Srzednickiego – Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, w której znajduje się portret cara Mikołaja II – inicjatora i fundatora budowy gmachu. W ramach wizyty uczniowie uczestniczyli w charakterze obserwatorów w rozprawie sądowej z zakresu prawa pracy, a także wysłuchali prelekcji kuratora rodzinnego. Organizator wyjazdu: M. Kaźmierczak, opiekunowie: B. Dudek, M. Kaźmierczak.

Czytaj więcej...

08.10.2021

Dowozy w dniach: 14, 15.10.2021 na zajęcia wspomagające

Plan dowozu uczniów  w dniach 14 – 15.10.2021r. dla uczniów klas 4-8

na zajęcia wspomagające

Szkoła Podstawowa im. Margarethy Kamprad  w Jarostach

 

L.p.

Przystanek

Godz. odjazdu

0.

Raków, ul. Piotrkowska (dla wysiadających)

7.00

 

Raków, ul. Piotrkowska (dla wysiadających)

14.50  

Czytaj więcej...

08.10.2021

Ogłoszenie dni wolne

14 października 2021 r. (czwartek) – dzień wolny od zajęć dydaktyczno- wychowawczych ustalony na podstawie  art. 74 Karty NauczycielaDla chętnych uczniów szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczew godz. 7.00-16.00Dyżur opiekuńczy pełnią:7.00 – 11.30 – p. Grabska11.30 – 16.00 p. Banaszczyk  15 października 2021 r. (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalony na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego.Dla chętnych uczniów szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczew godz. 7.00-16.00Dyżur opiekuńczy pełnią:7.00 – 11.30 – p. Grabska11.30 – 16.00 p. Lenarczyk   

Czytaj więcej...
Konkurs o Świętym Stanisławie

05.10.2021

„Święty Stanisław Kostka – moim patronem”

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnym Konkursie Plastycznym pt.: „Święty Stanisław Kostka – moim patronem”.  W kategorii klas I-IV nagrody otrzymali:2.miejsce: Iga Zielińska- SP JarostyWyróżnienie: Franciszek Masiarek- SP Jarosty W kategorii klas V-VIII nagrody przyznano : 1.     miejsce -  Maria Wojciechowska- SP Jarosty3.     miejsce- Zuzanna Mamełek- SP Jarosty  Gratulujemy !!!

Czytaj więcej...
wymiana

04.10.2021

Uwaga!!! Wymiana książkowa Uwaga!!!

Regulamin wymiany książkowej:

Włączenie się w akcję jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu, czyli przekazaniem nieodpłatnie prawa własności do książki innej osobie.

Czytaj więcej...
saltos

04.10.2021

Wycieczka do parku trampolin ,,Saltos''

W dniu 27.09.2021r. uczniowie klasy VII uczestniczyli w zajęciach sportowych w łódzkim parku trampolin „Saltos”. Był to prezent na Dzień Chłopaka zorganizowany przez samorząd klasowy. Pod okiem instruktora młodzież obejrzała krótki film o zachowaniu zasad bezpieczeństwa, a następnie grupa przystąpiła do rozgrzewki. Był też czas wolny, także uczniowie mogli cieszyć się zabawą na wybranych przez siebie trampolinach. Po powrocie do szkoły na wszystkich czekała pizza. Dziękujemy rodzicom uczniów klasy VII, którzy zadbali o poczęstunek. Opiekunami grupy podczas wycieczki były: Magdalena Sigorska i Ewa Kroczyńska.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka